Algemene inkoopvoorwaarden van Het Nationale Vuurwerk B.V.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES In deze algemene inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: Het Nationale Vuurwerk: Het Nationale Vuurwerk B.V. en/of met haar verbonden ondernemingen; Leverancier: degene die aan Het Nationale Vuurwerk Zaken levert, verhuurt, diensten verricht of met Het Nationale Vuurwerk is overeengekomen dat te doen, of een opdracht van andere aard vervult voor Het Nationale Vuurwerk; Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Het Nationale Vuurwerk en Leverancier inclusief deze Algemene Inkoopvoorwaarden en alle (rechts)handelingen die daarmee verband houden. Zaken: onder “Zaken” wordt hierin aangemerkt al datgene wat op basis van Boek 3 BW als een zaak wordt aangemerkt en daaronder valt eveneens (ter voorkoming van misverstanden) software (inclusief broncode) audio en audiovisuele bestanden (al dan niet in digitale vorm), tekeningen, schetsen, plannen, concepten, formats materialen, methodes, gegevens, tekeningen, informatie, verslagen, knowhow, uitvindingen, handelsgeheimen, verbeteringen, technieken en andere resultaten, alsmede bijbehorende documentatie.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID 2.1 Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en aanverwante correspondentie (aanvragen, offertes, aanbiedingen, opdrachten, orders, opdrachtbevestigingen) en andere rechtshandelingen tussen Leverancier en Het Nationale Vuurwerk. Algemene voorwaarden van Leverancier zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 2.2 Afwijking en/of aanvulling van deze algemene inkoopvoorwaarden kan alleen schriftelijk en uitdrukkelijk worden overeengekomen. 2.3 In het geval de Overeenkomst qua inhoud afwijkt van de inhoud van deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de inhoud van de Overeenkomst gelden.

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 3.1 De Offertes / aanbiedingen / etc. afkomstig van Leverancier zijn onherroepelijk, hebben een minimale geldigheidsduur van 90 dagen en zullen in ieder geval de volgende informatie bevatten: naam en adres van Leverancier, naam en adres van Het Nationale Vuurwerk, duidelijke omschrijving van de te huren of leveren Zaken en/of diensten, hoeveelheid te leveren Zaken en/of diensten, eenheidsprijs excl. BTW, te betalen BTW bedrag in Euro’s, naam, adres en BTW identificatienummer van fiscaal vertegenwoordiger als deze de belasting voldoet, BTW identificatienummer van Leverancier, Leverancierscode (indien van toepassing), bankrekeningnummer van Leverancier, leverdatum; pakbonnummer indien van toepassing. 3.2 Een Overeenkomst tussen Het Nationale Vuurwerk en Leverancier komt pas tot stand indien Het Nationale Vuurwerk een offerte / aanbieding van Leverancier schriftelijk heeft aanvaard of Leverancier de order van Het Nationale Vuurwerk schriftelijk heeft bevestigd, dan wel indien Leverancier een aanvang maakt met de uitvoering van de door Het Nationale Vuurwerk verzonden order. 3.3 Mondelinge orders / opdrachten binden Het Nationale Vuurwerk niet, behoudens voor zover de mondelinge order / opdracht door Het Nationale Vuurwerk schriftelijk (inclusief e-mail) is bevestigd. 3.4 De relatie tussen Het Nationale Vuurwerk en Leverancier is niet-exclusief. Het Nationale Vuurwerk heeft geen verplichting tot afname van Zaken en/of diensten.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN 4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen prijzen in Euro’s en zijn prijzen exclusief BTW, maar inclusief alle (overige) belastingen, heffingen en kosten. 4.2 De prijzen zijn vast, tenzij de Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt. 4.3 Leverancier zal ervoor zorg dragen dat de geoffreerde prijs niet wordt overschreden. Het Nationale Vuurwerk behoeft enige overschrijding van het gebudgetteerde bedrag alleen dan te betalen indien Het Nationale Vuurwerk voor deze overschrijding vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven

ARTIKEL 5 – LEVERING EN VERHUUR VAN ZAKEN 5.1 Leverancier zal de Zaken leveren op de wijze en tijd zoals in de Overeenkomst is aangegeven. Levering geschiedt op de door Het Nationale Vuurwerk aangewezen plaats en voor rekening en risico van Leverancier. 5.2 Door het overschrijden van een termijn voor (delen van) de aflevering van verhuurde of gekochte Zaken is Leverancier in verzuim. Leverancier zal een dreigende levertijdoverschrijding direct aan Het Nationale Vuurwerk melden. Naast de op grond van de wet aan Het Nationale Vuurwerk toekomende schadevergoeding ter zake van een te late levering is Leverancier, bij een te late levering ook een boete ter hoogte van 100% van de overeengekomen huur of koopprijs verschuldigd, indien de leverdatum blijkens de aard van de overeenkomst een fatale termijn betreft. 5.3 Met levering van meer of minder dan de bestelde hoeveelheid wordt slechts akkoord gegaan indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. 5.4 Iedere zending dient te worden vergezeld van een paklijst. Leverancier is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door onvoldoende dan wel inadequate verpakking. Leverancier zal verpakkingsmateriaal op verzoek van Het Nationale Vuurwerk kosteloos terugnemen. 5.5 Onder levering wordt mede verstaan de levering van alle bijbehorende hulpmiddelen, documentatie en broncodes.

Indien leverancier gehuurde Zaken levert is de installatie van het gehuurde conform de aanwijzingen van Het Nationale Vuurwerk en/of haar opdrachtgevers en partners bij de huurprijs inbegrepen. Gehuurde Zaken zullen te allen tijde voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriften en overige wet- en regelgeving. Verhuurder stelt de voor het gehuurde geldende gebruiks- en veiligheidsvoorschriften tijdig aan Het Nationale Vuurwerk ter beschikking. 5.6 Leverancier doet hierbij afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van het retentierecht of het recht van reclame toekomen en leverancier kan geen aanspraak maken op enig eigendomsvoorbehoud.

ARTIKEL 6 – UITVOERING VAN DIENSTEN 6.1 De uitvoering van diensten dient te geschieden op de wijze en het tijdstip zoals in de Overeenkomst is aangegeven en conform de geldende veiligheidsvoorschriften en andere aanwijzingen van Het Nationale Vuurwerk en/of haar opdrachtgevers en partners. Omdat Het Nationale Vuurwerk een evenementen bureau is kan een te late of verkeerde levering grote nadelen (financieel en reputatie) voor Het Nationale Vuurwerk en haar klanten opleveren. Daarom moet Het Nationale Vuurwerk streng toezien op het nakomen van afspraken en gelden er maatregelen (verhalen van boetes en schade) indien de Gehuurde goederen moeten compleet en veilig zijn en goed functioneren, en worden door de leverancier geïnstalleerd, tenzij anders is overeengekomen. De Leverancier die diensten verricht staat er voor in dat deze tijdig, veilig en conform de Overeenkomst worden verricht door de Leverancier. 4 Door het overschrijden van een overeengekomen termijn voor het verlenen van diensten is Leverancier in verzuim. 6.2 Leverancier garandeert dat hij ter zake van de door hem geleverde diensten beschikt over het juiste opleidingsniveau en de te verlenen diensten op een ter zake kundige wijze en conform goed vakmanschap zal verrichten. 6.3 Leverancier kan de uitvoering van diensten alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Nationale Vuurwerk aan derden opdragen. Leverancier is verantwoordelijk en draagt zorg voor de bij de te verrichten diensten in te schakelen hulpmiddelen, personeel en / of derden.

ARTIKEL 7 – KEURING 7.1 Het Nationale Vuurwerk is te allen tijde gerechtigd de te leveren (dan wel geleverde) Zaken en diensten te keuren om te beoordelen of deze voldoen aan de Overeenkomst en datgene wat redelijkerwijs van de Zaken en diensten verwacht mag worden. Leverancier is verplicht daaraan zijn volledige medewerking te verlenen. Leverancier zal afgekeurde Zaken op eigen kosten verwijderen. 7.2 Het Nationale Vuurwerk is nooit gebonden aan enige door Leverancier gestelde termijn waarbinnen door Het Nationale Vuurwerk kenbaar moet worden gemaakt dat geleverde Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst.

ARTIKEL 8 – EIGENDOM EN RISICO 8.1 De eigendom en risico van Zaken gaat van Leverancier op Het Nationale Vuurwerk over op het moment van levering, tenzij (i) anders is overeengekomen (zoals in het geval van verhuur van zaken) of (ii) de Zaken tijdens of na de levering door Het Nationale Vuurwerk worden afgekeurd. 8.2 Leverancier garandeert dat in geval van levering van Zaken de volledige en onbezwaarde eigendom van Zaken wordt verkregen. Leverancier is niet gerechtigd om een eigendomsvoorbehoud te maken of in te roepen. 8.3 Leverancier doet hierbij afstand van alle rechten en bevoegdheden die hem op grond van het retentierecht of het recht van reclame toekomen.

ARTIKEL 9 – BETALING 9.1 Betaling zal geschieden binnen een betalingstermijn van 60 dagen, mits de geleverde Zaken dan wel de uitgevoerde diensten niet zijn afgekeurd en na ontvangst van alle bijbehorende documentatie, waaronder de correct geadresseerde en volledige factuur. 9.2 Facturen dienen de volgende informatie te bevatten: naam en adres van Leverancier, naam en adres van Het Nationale Vuurwerk, order nummer (indien van toepassing), duidelijke omschrijving van de te leveren Zaken en/of diensten (incl. hoeveelheid), eenheidsprijs excl. BTW, te betalen BTW bedrag in Euro’s, naam, adres en BTW. identificatienummer van fiscaal vertegenwoordiger als deze de belasting voldoet, BTW identificatienummer van Leverancier, Leverancierscode (indien van toepassing), bankrekeningnummer van Leverancier, leverdatum en (indien van toepassing) pakbonnummer. 9.3 Betaling door Het Nationale Vuurwerk houdt op geen enkele wijze afstand van recht in. 9.4 Het Nationale Vuurwerk is te allen tijde bevoegd vorderingen van Leverancier op haar en/of met haar verbonden ondernemingen te verrekenen met vorderingen die Het Nationale Vuurwerk en/of met haar verbonden ondernemingen, uit welke hoofde dan ook, hebben op Leverancier.

ARTIKEL 10 – GARANTIE 10.1 Leverancier garandeert dat de te leveren of verhuren Zaken dan wel de te verlenen diensten beantwoorden aan de Overeenkomst. Deze garantie omvat ten minste dat: – de Zaken beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd; – de te leveren Zaken nieuw zijn en vrij zijn van gebreken en rechten van derden; – de Zaken dan wel de diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor de opdracht/order is geplaatst dan wel de Overeenkomst is gesloten; – de diensten op vakbekwame/vakkundige wijze, via de laatste stand der techniek en ononderbroken zullen worden uitgevoerd; – de Zaken dan wel diensten voldoen aan de bij of krachtens wet en/of toepasselijke regels van zelfregulering en/of door Het Nationale Vuurwerk gestelde eisen, onder andere op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid, milieu en reclame; – de Zaken voorzien zijn van alle wettelijk vereiste aanduidingen; – de Zaken voorzien en vergezeld zijn van alle gegevens en instructies die nodig zijn voor een juist en veilig gebruik; – de Leverancier beschikt over de vereiste vergunningen; – de Zaken voorzien en vergezeld zijn van alle door Het Nationale Vuurwerk benodigde en/of verzochte documentatie, waaronder informatie van het product en de verpakking, CE certificering, veiligheidsinformatie, gebruiksbeperkingen, handleiding en onderhoud van het product. 10.2 Indien geleverde of verhuurde Zaken niet blijken te voldoen aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel, zal Leverancier de Zaken voor zijn rekening en ter keuze van Het Nationale Vuurwerk op diens eerste verzoek herstellen, vervangen of het ontbrekende aanvullen. Dit geldt tenzij Het Nationale Vuurwerk de voorkeur geeft aan beëindiging van de Overeenkomst overeenkomstig deze algemene inkoopvoorwaarden en onverminderd het recht van Het Nationale Vuurwerk op schadevergoeding. 10.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geldt voor geleverde Zaken een garantietermijn van drie jaren nadat de Zaken zijn geleverd dan wel de diensten zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 11 – GEHEIMHOUDING 11.1 Leverancier is verplicht tot absolute geheimhouding van alle van Het Nationale Vuurwerk afkomstige informatie waarvan Leverancier het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan vermoeden alsmede enige gegevens die op grond van een overeenkomst tussen Leverancier en Het Nationale Vuurwerk worden verzameld (“Vertrouwelijke Informatie”). Leverancier beperkt de toegang tot Vertrouwelijke Informatie tot de personen die deze voor de uitvoering van de Overeenkomst nodig hebben. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Nationale Vuurwerk, maakt Leverancier geen Vertrouwelijke Informatie bekend of openbaar en zal Leverancier de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken anders dan voor de uitvoering van de Overeenkomst. 11.2 Leverancier heeft niet het recht om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Het Nationale Vuurwerk beeld en/of geluidsopnamen te maken of dergelijke opnamen openbaar te maken van enig evenement, show of ander project waar Het Nationale Vuurwerk als uitvoerende partij bij betrokken is en ten behoeve waarvan Leverancier diensten of Zaken aan Het Nationale Vuurwerk levert. 11.3 De geheimhoudingsplicht bedoeld in artikel 11.1 geldt niet voor informatie waarvan de Leverancier kan aantonen dat deze: – voorafgaand aan openbaarmaking door Het Nationale Vuurwerk volledig in zijn bezit was zonder dat Leverancier daarbij aan een geheimhoudingsplicht jegens Het Nationale Vuurwerk of een derde was gebonden; of – op het moment van openbaarmaking door Het Nationale Vuurwerk reeds algemeen bekend of beschikbaar was of dit nadien is geworden, anders dan door een doen of nalaten van Leverancier; of – door Leverancier werd verworven van een derde die niet gebonden was door een geheimhoudingsplicht met betrekking tot die informatie; of – door Leverancier zelfstandig is ontwikkeld zonder enige gebruikmaking van door Het Nationale Vuurwerk geopenbaarde informatie; of – op grond van de wet, enig voorschrift of regel van een van overheidswege erkende instantie, dan wel een bindende en niet voor beroep vatbare uitspraak van een rechter of een ander overheidsorgaan, door Leverancier openbaar moet worden gemaakt. In dat geval zal Leverancier Het Nationale Vuurwerk hiervan tijdig schriftelijk berichten zodat de omvang van de openbaarmaking door Leverancier, in overleg met Het Nationale Vuurwerk, kan worden beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is. 11.4 Leverancier is verplicht dezelfde verplichting als bedoeld in artikel 11.1 op te leggen aan zijn werknemers of derden die hij bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld. Leverancier staat er voor in dat deze werknemers / derden niet in strijd handelen met de geheimhoudingsplicht.

ARTIKEL 12 – INTELLECTUEEL EIGENDOM 12.1 Voor zover op de door Leverancier geleverde Zaken en/of door hem verleende diensten, inclusief de daarbij behorende documenten, intellectuele eigendomsrechten rusten, garandeert Leverancier dat het gebruik (inclusief doorverkoop) daarvan door Het Nationale Vuurwerk conform de Overeenkomst met Het Nationale Vuurwerk geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten of andere (eigendoms-)rechten van derden. 12.2 Leverancier vrijwaart Het Nationale Vuurwerk volledig tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in artikel 12.1 genoemde rechten en Leverancier zal Het Nationale Vuurwerk alle schade vergoeden die daarvan het gevolg is. 12.3 Alle intellectuele eigendomsrechten die als gevolg van enige relatie (waaronder de Overeenkomst) tussen Het Nationale Vuurwerk en Leverancier ontstaan, berusten vanaf het moment van totstandkoming uitsluitend bij Het Nationale Vuurwerk. Leverancier draagt, voor zover nodig, bij voorbaat onvoorwaardelijk en om niet die intellectuele eigendomsrechten over aan Het Nationale Vuurwerk, en Het Nationale Vuurwerk aanvaardt deze overdracht bij voorbaat. Leverancier geeft Het Nationale Vuurwerk een volmacht om al datgene namens Leverancier te doen om de overdracht van intellectuele eigendomsrechten conform dit artikel te bewerkstelligen.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID 13.1 Onverminderd enige wettelijke aansprakelijkheid van Leverancier jegens Het Nationale Vuurwerk, vrijwaart Leverancier Het Nationale Vuurwerk tegen alle aanspraken van derden in verband met of voortvloeiend uit de door Leverancier te leveren prestatie en de niet-naleving van wettelijke verplichtingen, of verplichtingen jegens derden door Leverancier in relatie tot de Overeenkomst. 13.2 Leverancier zal zich voor enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit de Overeenkomst met Het Nationale Vuurwerk genoegzaam verzekeren, en verleent Het Nationale Vuurwerk desgewenst inzage in de polis. Deze verzekeringsplicht strekt zich ook uit tot hulpmiddelen welke op enigerlei wijze bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 13.3 Het Nationale Vuurwerk is niet aansprakelijk voor schade geleden aan de zijde van Leverancier, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van enkel het leidinggevende personeel van Het Nationale Vuurwerk. 13.4 De klachtplicht ex artikel 6:89 BW en artikel 7:23 BW is uitgesloten.

ARTIKEL 14 – OVERMACHT 14.1 Onder overmacht wordt verstaan overmacht in de zin van artikel 6:75 BW. Onder overmacht aan de zijde van Leverancier wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van door Leverancier ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits – c.q. solvabiliteitsproblemen bij Leverancier en overheidsmaatregelen ten laste van Leverancier. Het voorgaande is geen limitatieve opsomming.

ARTIKEL 15 – BEËINDIGING 15.1 Het Nationale Vuurwerk is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst, zonder dat zij daarvoor schadeplichtig is, te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand, tenzij de Overeenkomst voor een bepaalde tijd is overeengekomen en de tussentijdse opzeggingsmogelijkheid expliciet is uitgesloten. 15.2 Het Nationale Vuurwerk is gerechtigd iedere Overeenkomst met Leverancier met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, op te schorten, in te trekken, te ontbinden of beëindigen, zonder verplichting tot schadevergoeding aan Leverancier: – Indien de Leverancier tekort schiet in de nakoming van een of meer verplichtingen, en Leverancier, voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, deze verplichtingen niet binnen 30 dagen na de datum van een door Het Nationale Vuurwerk gegeven schriftelijke ingebrekestelling nakomt; – In geval van surseance van betaling (of een aanvraag daartoe) of faillissement (of een aanvraag daartoe) van de Leverancier; – In geval van beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van Leverancier; – In geval het bedrijf van Leverancier of een belangrijk deel van de activa van Leverancier wordt overgenomen door een partij die geen partij is bij de Overeenkomst. 15.3 Alle vorderingen die Het Nationale Vuurwerk op Leverancier mocht hebben na beëindiging van de Overeenkomst zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

ARTIKEL 16 – ALGEMENE BEPALINGEN 16.1 Leverancier zal de rechten en verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien niet aan derden overdragen of uitbesteden zonder voorafgaande schriftelijke toerstemming van Het Nationale Vuurwerk 16.2 Leverancier is niet bevoegd de uitvoering van diensten of levering van Zaken op te schorten in geval Het Nationale Vuurwerk tekortschiet in de nakoming van (één van) haar verplichtingen. 16.3 De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst. Als een bepaling uit de Overeenkomst ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar mocht zijn, geldt tussen partijen een bepaling die qua strekking zo veel als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bepaling en die voorts, alle omstandigheden daarbij in aanmerking genomen, aanvaardbaar is. 16.4 De rechtsverhouding tussen Het Nationale Vuurwerk en Leverancier wordt beheerst door uitsluitend Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 16.5 Alle geschillen tussen Het Nationale Vuurwerk en Leverancier dienen bij uitsluiting voorgelegd te worden aan de bevoegde rechter in Amsterdam. 16.6 De tekstballonnen bij deze algemene inkoopvoorwaarden zijn slechts bedoeld ter illustratie daarvan en daaraan kunnen derhalve geen rechten ontleend worden. 16.7 De Nederlandstalige tekst van deze algemene inkoopvoorwaarden vormt de enige authentieke tekst. Bij afwijking tussen de Nederlandstalige tekst en een vertaling in een buitenlandse taal prevaleert de Nederlandstalige tekst.